Privacybeleid

Privacy beleid

SVH Personeel respecteert uw privacy. Wij doen er alles aan om uw gegevens zodanig te beveiligen, dat deze in een veilige omgeving zijn opgeslagen en alleen met derden gedeeld worden die daartoe gerechtigd zijn. SVH Personeel voldoet hiermee aan de eisen die gesteld zijn door de wet Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en is onder het meldingsnummer m1409481 opgenomen in de administratie. Hoe wij, bij SVH Personeel, omgaan met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens hebben wij in het privacy beleid opgenomen.

PRIVACYBELEID

Waarom heeft SVH Personeel persoonsgegevens nodig?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van onze taken voor de opdrachtgevers en overheidsinstanties. Andere doelen zijn onder andere:

Om een werknemers-/ werkgeversrelatie te hebben. Hiervoor moeten wij de administratie (financieel, urenregistratie, verzuim en salarisadministratie uitvoeren)

Om overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen

Voor het maken van rapportages, het uitvoeren van (in- en externe controles), audits en accountantscontrole en het bevorderen en handhaven van de kwaliteit

Om flexwerkers en opdrachtgevers toegang te geven tot het online urenregistratie systeem

Om de wet- en regelgeving na te kunnen komen voor het aanvragen van subsidies en premie kortingen, het afdragen van belastingen en sociale premies.

Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk.

Om persoonlijke berichten en aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten bij de vraag, zoals met ons is gedeeld.

Om een opleiding aan te kunnen bieden, mocht daar sprake van zijn.

Om onze producten en de dienstverlening te verbeteren of problemen bij het gebruik van de website op te kunnen lossen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden. Wanneer wij gegevens gebruiken voor andere doelen dan brengen wij jou hiervan op de hoogte en nemen de eventuele vereiste maatregelen om ze goed te beschermen.

Waarom mogen wij persoonsgegevens verzamelen?:

Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om matregelen te nemen om zo’n overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.

Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals het betalen van belastingen of het uitvoeren van de verzuimwetgeving.

Omdat daar toestemming voor is gegeven. Deze kan echter te allen tijde worden ingetrokken.

Op basis van de onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet op privacy dit toestaat.

Waar en wanneer verzamelen wij bedrijfsgegevens?:

Bij invullen van het inschrijfformulier

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of de opdracht van flexwerk bij ons onder te brengen

Per e-mail, bezoek, telefoon, whatsapp of schriftelijk contact op te nemen met 1 van onze medewerkers.

Door deel te nemen aan een social media activiteit of via eigen social media account aan te melden en deel te nemen aan een discussie.

– een abonnement op onze nieuwsbrief

Het vrijwillig deelnemen aan enquêtes , evenement actie of prijsvraag

Cookies die op uw computer of mobiel worden opgeslagen.

Welke gegevens verzamelen wij?:

NAW gegevens

Geboorte datum , geboorteplaats en geslacht

Burgerlijke staat, nationaliteit en BSN

Bankgegevens

Kopie ID- bewijs en eventueel werkvergunning

Overige gegevens die uitsluitend nodig zijn voor het voeren van een salaris- verzuimregistratie.

Welke gegevens van zakelijke relaties verwerken wij?

Wij verwerken ook persoonsgegevens van onze klanten en prospects. Dit zijn doorgaans de contactgegevens, leveranciers, verkopers en referenten., Doorgaans betreft dit namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, om de zakelijke relatie te onderhouden.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij?

Uitsluitend die gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichting te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven. Of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met bijzondere gegevens doelen we op: geslacht, ras, gezondheid, of strafrechtelijk verleden.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?:

Wij delen persoonsgegevens alleen met partijen die daartoe gerechtigd zijn of die het nodig hebben inzake onze dienstverlening. Denk hierbij aan de opdrachtgevers, softwareleveranciers van de administratie en andere derde partijen als de belastingdienst, verzekeraars, UWV of de arbodienst. Uiteraard wordt dit gedaan in overeenstemming met de wet.

Wij slaan de gegevens op in een Cloud. Dit betekent dat de gegevens door de Cloud service kunnen worden verwerkt en opgeslagen. We hebben organisatorische en contractuele maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy- eisen op te leggen aan onze Cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?:

Wij bewaren de gegevens niet langer dan wettelijk gezien nodig is. Is deze termijn verstreken? Dan verwijderen en vernietigen wij de verzamelde persoonsgegevens.

Welke rechten heb jij?

We verwachten van jou dat je de gegevens zelf up-to-date houdt. Wijzingen kun je zelf doorgeven via de bekende communicatiekanalen. Wanneer je geen mailing wilt ontvangen laat het ons dan weten.

Plaatst SVH Personeel cookies?:

De website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat. Denk hierbij aan:

IP -adres van de bezoeker

URL van de verwijzende site

De op onze website bezochte pagina’s

Informatie over de gebruikte browser

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om bezoek op de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod aan informatie op deze website te verhogen. Wil je geen cookies op je computer of smartphone? Je kunt ze zelf verwijderen.

Hoe beveiligen wij de verwerking van de persoonsgegevens?:

Wij doen er alles aan om de persoonsgegevens die je verstrekt tegen onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde toegang te beschermen. Om dit te voorkomen maken wij gebruik van verschillende fysieke, administratieve en organisatorische maatregelen zoals het toepassen van toegangsbeheer . firewalls en beveiligde servers en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wat te doen bij een datalek?:

Van 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien u het vermoeden heeft dat er sprake is van een datalek, vragen wij jou dit direct te melden via de onze bekende contact gegevens.